PODOSTEMACEAE

Apinagia Tul.
Mourera Aublet
Podostemum Michx.
Tristichia Thouars
Wettsteiniola Suess.